PLUSDEALS CARD PRIVACYVERKLARING

A. WIE ONDERSCHRIJFT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacyverklaring wordt onderschreven door alle handelaars die deelnemen aan het spaarsysteem van de PlusDeals Card.
Een lijst van deelnemende handelaars vindt U op de internetsite www.plusdeals.be.

B. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS ?

Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten U te identificeren.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn Uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon- , GSM- of faxnummer, e-mailadres, beroep, interesses en voorkeurproducten, voorkeurtaal enz.

C. MOET IK MIJN PERSOONSGEGEVENS BEKEND MAKEN OM EEN PLUS DEALS CARD TE KUNNEN GEBRUIKEN ?

U heeft geen enkele verplichting om bij de uitreiking of het gebruik van de PlusDeals Card persoonsgegevens bekend te maken. U bent vrij om dit al dan niet te doen.

Ook zonder mededeling van persoonsgegevens kan de kaart worden uitgereikt door de deelnemende handelaars en kan U punten sparen en te gelde maken.

De internetsite www.plusdeals.be kan U eveneens raadplegen zonder dat U verplicht bent persoonsgegevens kenbaar te maken.

D. OP WELKE MANIER KUNNEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD WORDEN ?

Uw persoonsgegevens kunnen op volgende manieren verzameld worden : 

  • via een deelnemende handelaar, naar aanleiding van het uitreiken of gebruiken van Uw PlusDeals Card
  • via de internetsite www.plusdeals.be
  • via Uw inschrijving op een nieuwsbrief
  • via cookies op de internetsite www.plusdeals.be. Cookies zijn informatiedeeltjes die op je harde schijf worden geplaatst als je naar de internetsite www.plusdeals.be surft.

E. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT ?

De deelnemende handelaars zullen Uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om U op Uw adres of e-mailadres te berichten omtrent hun producten, diensten, acties, promoties en interessante aanbiedingen, al dan niet op basis van Uw individueel profiel en aankoopgeschiedenis bij de deelnemende handelaars.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor generalistische acties ter promoting van het PlusDeals Card – systeem.

Daarnaast worden Uw persoonsgegeven gebruikt voor het beheer van het PlusDeals Card – systeem, haar servers en de internetsite www.plusdeals.be , met inbegrip van statistische analyses.

Door het verstrekken van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van de uitreiking of het gebruik van de PlusDeals Card of naar aanleiding van acties, wedstrijden of het geven van feed-back, erkent U dat deze gegevens mogen gebruikt worden in overeenstemming met de PlusDeals Privacyverklaring.

Ook indien U inschrijft op een nieuwsbrief of persoonsgegevens verstrekt via de internetsite www.plusdeals.be erkent U dat de deze persoonsgegevens mogen gebruikt worden in overeenstemming met de PlusDeals Privacyverklaring.

F. WIE HEEFT TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS EN KAN ER GEBRUIK VAN MAKEN ?

Alleen de handelaars die deelnemen aan het PlusDeals Card – systeem hebben toegang tot Uw persoonsgegevens en kunnen er gebruik van maken voor de doeleinden opgesomd onder D.

De lijst van deelnemende handelaars vindt U op de internetsite www.plusdeals.be

De deelnemende handelaars kunnen de verwerking van Uw persoonsgegevens evenwel geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden die de gegevens in hun naam en in hun opdracht verwerken overeenkomstig de doeleinden opgesomd onder D.  Andere derden die U informatie willen sturen over hun producten en diensten zullen dat alleen kunnen doen indien U hiervoor toestemming geeft.

G. HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

Alle normale en redelijke veiligheidsmaatregelen, zowel op administratief als technisch vlak worden getroffen opdat Uw persoonsgegevens beschermd worden tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

H. HEB IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS ? KAN IK MIJ VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING ERVAN ?

U kan toegang krijgen tot Uw persoonsgegevens en U kan ze verbeteren.

U kan zich verzetten tegen  gebruik van Uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

U kan zich ook verzetten tegen elke verwerking van Uw persoonsgegevens.

U kan daartoe een schriftelijk verzoek richten aan één van de deelnemende handelaars, waarvan U de lijst vindt op de internetsite www.plusdeals.be ,  of U kan een e-mail sturen naar info@riston.be.

I. BIJWERKING VAN DE PLUS DEALS PRIVACYVERKLARING

De PlusDeals Privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving ten allen tijde aangepast worden om het gegevensgebruik correct weer te geven.

PLUSDEALS PERSO CARD PRIVACYVERKLARING

Privacy

In het kader van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming EU verordening 2016/679) geldt RISTON uitsluitend als een “ verwerker “ van de persoonsgegevens die de HANDELAAR of de kaarthouder ingeeft in het online systeem.

RISTON beperkt er zich slechts toe de persoonsgegevens die de HANDELAAR of de kaarthouders hebben ingegeven in het online systeem, vertrouwelijk te behandelen en technisch te verwerken ten behoeve van de HANDELAAR.

De persoonsgegevens die door de HANDELAAR en de kaarthouder worden ingegeven in het online softwareprogramma worden afgeschermd en beveiligd via hedendaagse en algemeen aanvaarde redelijke standaarden.

De verwerking vindt plaats onder uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U bent wettelijk verplicht er voor te zorgen dat u de AVG, en de andere wet-en regelgeving op het gebied van privacy naleeft. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons als verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en de afspraken die we hebben gemaakt in deze overeenkomst.

Wij kunnen derden (sub-bewerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaat verwerken dan zullen wij met die derden alle verplichtingen opleggen uit deze overeenkomst.

De volgende persoonsgegevens zullen in het kader van de onderliggende opdracht worden verwerkt bij registratie van de spaarpashouders:

  • Naam
  • Adres
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht

Het systeem kan desgewenst ook anoniem gebruikt worden door de spaarpashouders.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens veilig te stellen, alsmede de rechten van de betrokkenen te waarborgen. Het systeem voldoet aan de volgende concrete beveiligingssystemen: “Indien het systeem wordt ontsloten via internet dient toegang tot het systeem door middle van tenminste tweefactor authentificatie te worden verkregen. Dit geld voor alle gebruikers die toegang hebben tot het systeem”. De authorisatie en rechten zijn per gebruikersgroep vastgelegd.

Als er sprake is van een datalek, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt. Wij zullen u daarbij voorzien van de informatie die u redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de overheid en eventueel aan de betrokkenen in het kader van meldplicht datalekken.