PLUS DEALS CARD PRIVACYVERKLARING

WIE ONDERSCHRIJFT DEZE PRIVACYVERKLARING ?

Deze privacyverklaring wordt onderschreven door alle handelaars die deelnemen aan het spaarsysteem van de Plus Deals Card.

Een lijst van deelnemende handelaars vindt U op de internetsite www.plusdeals.be

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS ?

Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten U te identificeren.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn Uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon- , GSM- of faxnummer, e-mailadres, beroep, interesses en voorkeurproducten, voorkeurtaal enz.

MOET IK MIJN PERSOONSGEGEVENS BEKEND MAKEN OM EEN PLUS DEALS CARD TE KUNNEN GEBRUIKEN ?

U heeft geen enkele verplichting om bij de uitreiking of het gebruik van de Plus Deals Card persoonsgegevens bekend te maken. U bent vrij om dit al dan niet te doen.

Ook zonder mededeling van persoonsgegevens kan de kaart worden uitgereikt door de deelnemende handelaars en kan U punten sparen en te gelde maken.

De internetsite www.plusdeals.be kan U eveneens raadplegen zonder dat U verplicht bent persoonsgegevens kenbaar te maken.

OP WELKE MANIER KUNNEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD WORDEN ?

Uw persoonsgegevens kunnen op volgende manieren verzameld worden :

  • via een deelnemende handelaar, naar aanleiding van het uitreiken of gebruiken van Uw Plus Deals Card.
  • via de internetsite www.plusdeals.be
  • via Uw inschrijving op een nieuwsbrief
  • via cookies op de internetsite www.plusdeals.be. Cookies zijn informatiedeeltjes die op je harde schijf worden geplaatst als je naar de internetsite www.plusdeals.be surft.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT ?

De deelnemende handelaars zullen Uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om U op Uw adres of e-mailadres te berichten omtrent hun producten, diensten, acties, promoties en interessante aanbiedingen, al dan niet op basis van Uw individueel profiel en aankoopgeschiedenis bij de deelnemende handelaars.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor generalistische acties ter promoting van het Plus Deals Card – systeem.

Daarnaast worden Uw persoonsgegeven gebruikt voor het beheer van het Plus Deals Card – systeem, haar servers en de internetsite www.plusdeals.be , met inbegrip van statistische analyses.

Door het verstrekken van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van de uitreiking of het gebruik van de Plus Deals Card of naar aanleiding van acties, wedstrijden of het geven van feed-back, erkent U dat deze gegevens mogen gebruikt worden in overeenstemming met de Plus Deals Privacyverklaring.

Ook indien U inschrijft op een nieuwsbrief of persoonsgegevens verstrekt via de internetsite www.plusdeals.be erkent U dat de deze persoonsgegevens mogen gebruikt worden in overeenstemming met de Plus Deals Privacyverklaring.

WIE HEEFT TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS EN KAN ER GEBRUIK VAN MAKEN ?

Alleen de handelaars die deelnemen aan het Plus Deals Card – systeem hebben toegang tot Uw persoonsgegevens en kunnen er gebruik van maken voor de doeleinden opgesomd onder D.

De lijst van deelnemende handelaars vindt U op de internetsite www.plusdeals.be

De deelnemende handelaars kunnen de verwerking van Uw persoonsgegevens evenwel geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden die de gegevens in hun naam en in hun opdracht verwerken overeenkomstig de doeleinden opgesomd onder D.

Andere derden die U informatie willen sturen over hun producten en diensten zullen dat alleen kunnen doen indien U hiervoor toestemming geeft.

HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

Alle normale en redelijke veiligheidsmaatregelen, zowel op administratief als technisch vlak worden getroffen opdat Uw persoonsgegevens beschermd worden tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

HEB IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS ? KAN IK MIJ VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING ERVAN ?

U kan toegang krijgen tot Uw persoonsgegevens en U kan ze verbeteren.

U kan zich verzetten tegen gebruik van Uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

U kan zich ook verzetten tegen elke verwerking van Uw persoonsgegevens.

U kan daartoe een schriftelijk verzoek richten aan één van de deelnemende handelaars, waarvan U de lijst vindt op de internetsite www.plusdeals.be , of U kan een e-mail sturen naar info@riston.be

BIJWERKING VAN DE PLUS DEALS PRIVACYVERKLARING

De Plus Deals Privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving ten allen tijde aangepast worden om het gegevensgebruik correct weer te geven.